چرا شیوع هایی مانند ویروس کرونا به صورت تصاعدی گسترش می یابد، و چگونه ”منحنی را صاف کنیم”

شیوع اولیه عفونت های ویروس کرونا جدید به یک جریان پایدار تبدیل شده است. با ایجاد شبیه سازی های ساده، می توانیم ببینیم چطور می توانیم روند آن را کاهش دهیم.

View original article
Contributor: Washington Post Staff